Juridisk informasjon

Rettslige forbehold
Innholdet i www.meca.no presenteres i eksisterende stand. Selskap som inngår i MECA-konsernet stiller ingen garantier vedrørende dets riktighet og fullstendighet. Selskap som inngår i MECA-konsernet ansvarer ikke for skade eller tap, verken direkte eller indirekte, som forårsakes av innholdet i meca.no eller av at innholdet ikke er brukbart eller tilgjengelig. Selskap som inngår i MECA-konsernet ansvarer heller ikke for innholdet på sidene som det ligger linker til på meca.no.

Opphavsrett og varemerker
Innholdet i www.meca.no er beskyttet ved opphavsrett og tilhører selskap som inngår i MECA-konsernet eller deres lisensgivere eller samarbeidspartnere. Dette innebærer at hele innholdet, som tekst, foto og annet materiell, ikke må kopieres, mangfoldiggjøres, lagres eller på annen måte benyttes uten MECA Norway AS’s skriftlige tillatelse på forhånd.

Linker
Linker til www.meca.no skal kun skje etter at det er innhentet skriftlig tillatelse fra MECA Norway AS.
Forespørsel om linking kan sendes til marketing@meca.no